Karar No: 64/2021  

Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirler üzerinden belediyelere verilen payın 2021 yılı bütçesinde Hayat Pahalılığı oranında artırılmasının hükümetten talep edilmesine oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 65/2021

10 Aralık 2020 tarihli 3. Birlik Yürütme Kurulu toplantısında alınmış olan 63/2020 sayılı karar ile “ İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı, Dağıtımı ve Hak Sahipliği İle Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar Tüzüğü” nün 7. Maddesinin uygulanmasının Bakanlar Kurulu tarafından ertelenmediği ve uygulamaya gireceğinin Su İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından bildirilmesi üzerine; Esas Tüzüğün 7. Maddesinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Belediyelere yapılmakta olan 0.10 TL ve 0.25 TL kapsamındaki uygulamanın devam ettirilmesi için  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından talepte bulunulması ve Belediyelerin işletmesine bırakılan kuyular ile ilgili, kullanım hakkı devredilmeyen ve işletmesi Su İşleri Dairesi tarafından yapılan yerel su kaynaklarının ücret tarifesine geçirilmesi ve bu tarifedeki uygulamaya tabi olmaları yönündeki taleplerin yeniden dile getirilmesi için karar almış ve bu kararı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına 11 Aralık 2020 tarih ve BLD.O.OO-140/01-20/E.17 sayılı yazı ile aktarmıştır. Bu girişimlere rağmen ilgili Tüzüğün 7. Maddesi uygulamaya konulmuş olup 63/2020 sayılı kararda belirtilen taleplerimizde ısrarlı olduğumuza ve yeni girişimlerde bulunmamıza oy birliği ile karar verilir.

 

Karar No: 66/2021

45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda düzenlenen idari para cezası ve kapatma cezası verme ile organizasyon ve etkinlikleri durdurma yetkisinin ilgili Bakanlık ile birlikte, Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi durumunda belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılmasında “belediye kolluk görevlilerinin Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilmesi” halinde belediye kolluk görevlileri tarafından verilecek idari para cezası ile ilgili tahsil edilecek ceza miktarının, bu cezayı veren belediye kolluk görevlisinin bağlı bulunduğu belediyenin bütçesine aktarılması için gerekli girişimlerin Başbakan nezdinde yapılmasına oy birliği ile karar verilir.

 

 

Karar No: 67/2021

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın tadili taslağı Belediyeler Birliği tarafından hazırlanmış ve daha önce Genel Kurul’un da bilgisine getirilmiş tadil taslağı Meclis Alt Komitelerinde görüşülemediği ve uzun yıllardır sürüncemede bırakıldığı nedeniyle, bu taslağın yeniden 1 Mart 2021 tarihine kadar ele alınarak uzlaşılacak ve son haline getirilecek tadil taslağının ilgili Meclis Alt Komitesinin gündemine alınabilmesi için çalışmalar yapılmasına oy birliği ile karar verilir.

 

 KararNo:68/2021

K.T.Belediyeler Birliği Bütçesinin, Belediyelerde uygulanan   Analitik Bütçeye geçmesi Yürütme Kururluna sunuldu. Bütçe programının ve muhasebe programının  Birnet Yazılım tarafından yapılmasına  oy birliği ile karar verilir.

 

Karar  No: 69 /2021

K.T.Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarihinin 21 Ocak 2021 tarihinde  Perşembe Günü saat 10.00  da yapılmasına oy birliği ile karar verir.