İÇ DÜZENİ

Madde 1:        Kısa İsim

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2:        Tefsir

Madde 3:        Amaç

Madde 4:        Birliğe Üyelik

Madde 5:        Birliğin Merkezi

 

İKİNCİ KISIM

Birliğin Görev ve Yetkileri

Madde 6:        Birliğin Görevleri

Madde 7:        Birliğin Yetkileri

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birliğin Organları

Madde 8:        Birliğin Organları

Madde 9:        Birlik Meclisinin Oluşumu

Madde 10:      Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 11:      Birlik Meclisinin Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 12:      Birlik Genel Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 13:      Birlik Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14:      Birlik Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 15:      Birlik Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16:      Birlik Yürütme Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 17:      Birlik Başkanının Seçimi

Madde 18:      Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 19:      Birlik Asbaşkanının Seçimi

Madde 20:      Birlik Genel Sekreteri

Madde 21:      Birlik Genel Sekreterinin Görevleri

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Birliğin Gelir ve Giderleri

Madde 22:      Birliğin Gelirleri

Madde 23:      Birliğin Giderleri

Madde 24:      Birlik Bütçesi ve Denetlenmesi

Madde 25:      İta Amiri

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 26:      Birliğin ve Üyelerin Sorumluluğu

Madde 27:      Birlik Personeline İlişkin Kurallar

Madde 28:      Tüzük Yapma Yetkisi

 

ALTINCI KISIM

Geçici Kurallar

Geçici Madde 1:Daha Önce oluşturulmuş Birliğin Tasfiyesi

Geçici Madde 2:Yürütme Kurulunun İlk Kez Oluşturulması

 

YEDİNCİ KISIM

Son Kurallar

Madde 29:      Yürütme Yetkisi

Madde 30:      Yürürlüğe Giriş

 

KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim:

1. Bu Yasa, Kıbrıs Belediyeler Birliği Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Tefsir:

 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektrimedikçe;

“Bakanlık”; içişlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.

“Başkan”; Birlik Yürütme Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği kişiyi anlatır.

51/1995

33/2001

2/2003

“Belediye”; Belediyeler Yasası altında oluşturulan Belediyeleri anlatır.

“Birlik”; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğini anlatır.

“Devlet”; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

Amaç: 3. Bu Yasanın amacı, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumlsal yapıya kavuşturmak üzere tüm belediyelerin doğal üye olacağı kamu tüzel kişiliğini haiz bir birlik oluşturmak ve bu birliğin hukuki statüsünü düzenlemektir.
Birliğe Üyelik: 4. Belediyeler Yasası uyarınca oluşturulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm belediyeler, Birliğin asil üyeleridir.
Birliğin Merkezi 5. Birliğin merkezi Lefkoşa‘dadır.

İKİNCİ KISIM

Birliğin Görev ve Yetkileri

Birliğin Görevleri 6. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin Görevleri şunlardır:
 1. Belediyelerin ortak çıkarlarını savunmak ve geliştirmek;
 2. Belediyelerin yasal ve kurumsal yapısını geliştirmek için çalışma yapmak;
 3. Belediyeleri ilgilendiren yasal ve yönetsel düzenlemeler konusuda ortak görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak;
 4. Yasalarla Belediyelere verilen görevlerden bir veya birkaçının ortaklaşa ifasını gerçekleştirmek amacıyla her türlü altyapı, konut yapımı, planlama, kamu esenliği, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, çevre sorunlarının çözümü, turizm, kültür, eğitim ve sanat hizmetleriyle diğer yerel konularda faaliyette bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek,
 5. Diğer iktisadi faaliyetlerde bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek;
 6. Kamu kuruluşları veya onların kurdukları şirketlerde ve/veya yerel yönetimlerle her alanda şirketler ortaklıklar kurmak ve işletmek, döner sermaye oluşturmak, üye yerel yönetimler adına iç ve dış piyasadan araç, gereç ve iş makinesini satın almak ve ortak araç parkları kurmak;
 7. Belediyecilik konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak;
 8. Belediyelere, belediyeciliğin çeşitli alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak; ve
 9. Yukarıdaki görevlerini gerçekleştirmek amacıyla komiteler kurmak ve gerekli konularda organizasyonlar oluşturmak.
Birliğin Yetkileri 7. Birlik amaçlarına ulaşmak ve görev alanına giren hizmetleri yürütmek için, mevzuatla, yerel yönetimlere tanınan her türlü yetkiyi kullanır. Birlik, buna dayalı olarak, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiraya vermek veya kiralamak, satmak, ortaklaşa kullanmak, araştırmak, danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak, diğer yerel yönetimlerle veya uluslararası kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, basın yayın ve dökümantasyon işlerini gerçekleştirmek, seminer, konferans, mesleki kurslar ve benzeri eğitim amaçlı toplantılar düzenlemek, kültürel etkinliklerde bulunmak ve iç ve dış borçlanmada bulunmak yetkisini haizdir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Birliğin Organları

Birliğin Organları 8. Birliğin organları şunlardır:

 1. Birlik Meclisi,
 2. Birlik Genel Yönetim Kurulu,
 3. Birlik Yürütme Kurulu,
 4. Birlik Başkanı,
 5. Birlik Genel Sekreteri.
9. (1) Birlik Meclisi, tüm belediye başkanları ile her üye belediyenin meclis üyeleri arasından her beş meclis üyesine bir üye oranı üzerinden seçilecek sayıda asli ve yedek üyeden oluşur.    (2) Belediye Başkanları bu madde amaçları bakımından belediye meclis üyeleri sayılmazlar.
Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri 10. Birlik Meclisi, Birliğin en yüksek karar organıdır ve bu sıfatla aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

 1. Genel konuları tartışmak ve Brlik Genel Yönetim Kurulu ile Birlik Yürütme kuruluna yön çizmek;
 2. Birlik adına taşınmaz mal satın almak veya Birliğin taşınmaz mallarının satılmasına karar vermek; ve
 3. Birliği ilgilendiren diğer konulrda karar almak.
Birlik Meclisinin Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı 11. (1) Birlik Meclisi yılda en az bir olağan olarak toplanır. Ayrıca, Birlik Yürütme Kurulunun istemi veya üyelerin 1/3‘ünün yazılı başvurusu üzerine Birlik Başkanınca yapılacak çağrı ile olağanüstü de toplanabilir.

(2) Olağanüstü toplantılar, sadece çağrıda belirtilen gündem üzerine yapılır. Gündem dışına çıkılmaz.

(3) Olağan ve olağanüstü  toplantılarda toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur.

(4) Karar yeter sayısı toplantıda bulunanların basit çoğunluğudur.

(5) Birlik Meclisi toplantıları, bir başkan ve iki sekreter tarafından yönetilir.

 

Birlik Genel Yönetim Kurulunun Oluşumu 12.  (1) Birlik Genel Yönetim Kurulu, tüm belediyelerin başkanlarından oluşur.

(2) Birlik Genel Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi seçim dönemi ile sınırlıdır.

(3) Birlik Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını, yerel seçimlerin yapılmasından sonrakli onbeş gün içerisinde yapar ve bu toplantısında Birlik Yürütme Kurulunu seçer.

 

Birlik Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 13. (1) Birlik Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1.        Birlik Yürütme Kurulunu seçmek;
 2.        Birlik Yürütme Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşmek ve çalışma programını onaylamak;
 3.        Birlik Yürütme Kuruluna öneriler sunmak;
 4.        Yurt dışı birliklerle ve derneklerle üyelik ilişkilerini düzenlemek.

(2) Birlik Genel Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır.

 

Birlik Yürütme Kurulunun Oluşumu 14.  (1) Birlik Yürütme Kurulu, Birlik Genel Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği dokuz asil ve iki yedek belediye başkanından oluşur.

(2) Birlik Yürütme Kurulu üyeleri bu göreve iki yıllık bir süre için seçilirler ve belediye başkanlığı görev süresi dolması halinde yukarıda bahsedilen iki yıllık görev süresinin tamamlanmasına bakılmaksızın Birlik Yürütme Kurulu üyelikleri sona erer.

 

Birlik Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri 15.Birlik Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Birlik Bütçesini ve çalışma programını hazırlayarak Birlik Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak;

(2) Kesinleşmiş bütçeyi uygulamak, buna uygun olarak giderleri ve alımları, yayın, propaganda, tanıtım, festival, gezi ve inceleme işlerini kararlaştırarak uygulamak ve bütçenin bölümleri içindeki maddeler arasında aktarma yapmak;

(3) Yapılan işler ve gelir-gider bilançoları hakkında Genel Yönetim Kuruluna hesap vermek;

(4) Birliğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak;

(5) Birlik parasının, bütçeye uygun olarak harcanmasını sağlamak ve denetlemek;

(6) Birliğin alım-satım, kiraya verme, kiralama ve benzeri işlerini düzenlemek ve karara bağlamak; ve

(7) Eğitimle ilgili olarak, üniversite ve kamu kuruluşları ile işbirliği konusunda karar almak.

 

Birlik Yürütme Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı 16. (1) Birlik Yürütme Kurulu ayda en az bir kez olmak üzere, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bunların salt çoğunluğu ile karar alır.

(2) Birlik Yürütme Kurulu oluşturulduğu gün ilk toplantısını yapar ve Birlik Başkanını seçer.

(3) Toplantılarda çağrıyı Başkan, onun yokluğunda ise Asbaşkan yapar.

 

Birlik Başkanını Seçimi 17. (1) Birlik Başkanı, Birlik Yürütme Kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla ve kendi üyeleri arasından iki yıllık bir süre için seçilir. Görev süresi dolan Birlik Başkanının yeniden seçilmesi mümkündür.

(2) Birlik Başkanı, belediye başkanlığı görev süresi dolması halinde yukarıda bahsedilen iki yıllık görev süresinin tamamlanmasına bakılmaksızın Birlik Başkanlığı görevi sona erer.

 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri 18.Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır:

(1) Birlik Meclisi, Birlik Genel Yönetim Kurulu ve Birlik Yürütme kurulu toplantılarına başkanlık eder.

(2) Birliği yönetim ve yargı mercilerinde temsil eder;

(3) Çalışmaları organize ve koordine eder;

(4) Bütçe Tasarısını, çalışma plan ve programını, kesin hesap cetvellerini, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlar ve bütçeyi uygular;

(5) Birlik bütçesinin İta Amirliğini yapar.

(6) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlar, alacak, hak ve menfaatlerini korur;

(7) Birlik Meclisini toplantıya çağırır.

(8) Birliğin programını uygular;

(9) Birlik Meclisi, Birlik Genel Yönetim Kurulu ve Birlik Yürütme Kurulu kararı gerektirmeyen görevleri yürütür ve yetkileri kullanır.

(10) Birlik Meclisi, Birlik Genel Yönetim kurulu ve Birlik Yürürütme Kurulu  kararı gerektirmeyen görevleri yürütür ve yetkileri kullanır;

(11) Birlik adına koşulsuz bağışları kabul eder; ve

(12) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.

 

Birliğin Asbaşkanının Seçimi 19. (1) Birlik Asbaşkanı, Birlik Yürütme Kurulunun ilk toplantısında üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir.     (2) Birlik Başkanının görevli olarak veya temsil sıfatı gereği ülke dışında bulunduğu veya hastalık veya özür nedeniyle görevinden geçici olarak ayrıldığı durumlarda Birlik Başkanının görevleri Birlik Asbaşkanı tarafından yürütülür.

 

Birlik Genel Sekreteri 20. Birlik Genel Sekreteri, Birlik Başkanının önerisiyle Birlik Yürütme kurulu tarafından atanır ve aynı yöntemle görevden alınır. Birlik Genel Sekreterinin hizmet şartları, hizmet süresi ve özlük hakları Birlik Yürütme Kurulunca saptanır. 
Birlik Genel Sekreterinin Görevleri 21. Birlik Genel Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Birlik Yürütme ve Genel Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, ancak oylamada oy hakkına sahip değildir.

(2) Birlik Başkanı ve Yürütme Kurulunun denetiminde örgütün genel işleyişinden sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Birliğin Gelir ve Giderleri

Birliğin Gelirleri

51/1995

33/2001

2/2003

 

22. Birliğin gelirleri şunlardır:

(1) Üye belediyelerin ödeyeceği aidat;

a. Her belediye, o yılın ilk altı ayında, Belediyeler Yasası uyarınca belediyelere devlet yerel gelirlerinden o yıl için ayrılan payın %0.75‘ini Belediyeler Birliğine aidat olarak öder.

b. Her belediye, o yılın son altı ayında, bir önceki yılda tahsil ettiği özkaynak gelirlerinin %0.75‘ini Belediyeler Birliğine aidat olarak öder.

c. Yukarıdaki (a) ve (b) bendlerinde öngörülen aidatlar, Birliğin talebi üzerine belediyelere ayrılmış Devlet gelirleri payından Bakanlıkça kesilerek Birliğe aktarılır.

 

(2) Bağışlar;

(3) Birliğin düzenleyeceği yayın, gösteri, eğlence, piyango ve festival giderleri;

(4) Birliğin kuracağı tesislerden ve belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağı alım ve satımlardan sağlayacağı gelirler; ve

(5) Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri 23. Birliğin giderleri şunlardır:    (1) Yasa ile verilen görev ve hizmetlerin karşılanması için yapılan harcamalar;

(2) Birlik idaresinin yönetim ve personel giderleri;

(3) Birlik Meclisi, Birlik Yürütme Kurulu, Birlik Genel Yönetim Kurulu ile Birlik Başkan ve Asbaşkanının yolluk ve giderleri;

(4) Tören, temsil ve ağırlama giderleri;

(5) Yürürlükteki herhangi bir Yasa, karar ilan ve sözleşmelere dayanan harcamalar ve borçlar;

(6) Eğitim Merkezinin giderleri; ve

(7) Diğer giderler.

 

Birlik Bütçesi ve Denetlemesi 24. (1) Birlik bütçesi, Birliğin her yıl Ocak ayı başından Aralık ayı sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren ve Birlik gelirlerinin toplanmasına, harcanmasına ve hizmetlerin yapılmasına ilişkin konuları düzenler.     (2) Birlik Genel Yönetim Kurulu Aralık ayı içerisinde bütçesinin gelir ve gider cetvellerini inceleyerek aynen veya değiştirerek kabul eder. Bu bütçe kesindir.

(3) Sayıştay, Birliğin her türlü harcamalarını ve mali işlemlerini teftiş etmeye ve denetlemeye yetkilidir.

 

İta Amiri 25. (1) Birlik Başkanı, Birlik hizmetlerine ait geçici veya kesin harcamaların ödenmesi konusunda emir ve izin veren ita Amiridir. Birlik Başkanı, yazılı olarak ve kapsamını da belirterek bu yetkinin bir kısmını Birlik Genel Sekretere devredebilir.      (2) Birlik gelirlerinin dağıtım ve tahsilini yapmak, para ve mallarını korumak, gelirleri ödemek, malları hak sahiplerine teslim etmek ve bu işlere bağlı diğer işlemleri yürütmek, Mali İşler Sorumlusunun görevidir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Kurallar

Birliğin ve Üyelerin Sorumluluğu 26. Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mmal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.
Birlik Personeline İlişkin Kurallar 27. (1) İhtiyaç duyulan münhal kadrolar, her yıl Birlik bütçesinde gösterilir.     (2) İstihdamlar, Birlik Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun alacağı karar ile münhal kadroların duyurulması ve ilgili kadro için öngörülen nitelikleri taşıyan personel arasından yapılacka sınav ile yapılır.

(3) İstihdam edilen personelin hizmet süresi ve diğer koşullar taraflar arasında yapılacak hizmet akdı ile belirlenir.

Tüzük YapmaYetkisi 28. Aşağıdaki konularda tüzük yapılabilir:     (1) a. Birlik Meclisinin, Birlik Genel Yönetim Kurulunun ve Birlik Yürütme Kurulunun çalışma usulü ve toplantı düzeni;

b. Birliğin idari ve saymanlık işlerini düzenlemeye ilişkin;

c. Birlik personeline ilişkin kadrolar ile bu kadrolara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları ile aranan nitelikleri;

d. Bu Yasanın 6‘ncı maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesine ilişkin konularda.

(2) Tüzükler, Genel Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Bakanlıkça bu Yasaya ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olmayanlar düzeltilmek üzere Birliğe geri gönderilir. Düzeltilen veya uygun görülen tüzükler Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Resmi Gazete‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girer.

 

Geçici MaddeDaha Önce Oluşturulmuş Birliğin Tasfiyesi 1. (1) Belediyelerce daha önce oluşturulmuş olan Belediyeler Birliği bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde tasfiye edilerek tüm borçları, alacakları ve mal varlığı bu Yasa ile oluşturulan Birliğe devredilir.    (2) Belediyelerce daha önce oluşturulmuş olan Belediyeler Birliği bünyesinde sözleşmeli olarka görev yapanlar, sözleşmelerinde yazılı görevlerine uygun, bu yasanın 27‘nci maddesinde belirlenen ve/veya bütçe ile belirlenecek olan kadrolara tüm özlük hakları ile birlikte sözleşmeli olarak atanmış olurlar.
Geçici MaddeYürütme Kurulunun İlk Kez Oluşturulması

 

2. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak onbeş gün içerisinde Bakanlığın yapacağı çağrı üzerine Birlik Genel Kurulu toplanarak Birlik Yürütme Kurulunu oluşturur.

YEDİNCİ KISIM

Son Kurallar

Yürütme Yetkisi 29. Bu Yasa, İçişleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş 30. Bu Yasa, Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.