BİRLİĞİN AMACI:

Belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak üzere tüm belediyelerin doğal üye olacağı kamu tüzel kişiliğini haiz bir birlik oluşturmak ve bu birliğin hukuki statüsünü düzenlemektir.

 BİRLİĞİN GÖREVLERİ:

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin Görevleri şunlardır:

  1. Belediyelerin ortak çıkarlarını savunmak ve geliştirmek;
  2. Belediyelerin yasal ve kurumsal yapısını geliştirmek için çalışma yapmak;
  3. Belediyeleri ilgilendiren yasal ve yönetsel düzenlemeler konusuda ortak görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak;
  4. Yasalarla Belediyelere verilen görevlerden bir veya birkaçının ortaklaşa ifasını gerçekleştirmek amacıyla her türlü altyapı, konut yapımı, planlama, kamu esenliği, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, çevre sorunlarının çözümü, turizm, kültür, eğitim ve sanat hizmetleriyle diğer yerel konularda faaliyette bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek,
  5. Diğer iktisadi faaliyetlerde bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek;
  6. Kamu kuruluşları veya onların kurdukları şirketlerde ve/veya yerel yönetimlerle her alanda şirketler ortaklıklar kurmak ve işletmek, döner sermaye oluşturmak, üye yerel yönetimler adına iç ve dış piyasadan araç, gereç ve iş makinesini satın almak ve ortak araç parkları kurmak;
  7. Belediyecilik konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak;
  8. Belediyelere, belediyeciliğin çeşitli alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak; ve
  9. Yukarıdaki görevlerini gerçekleştirmek amacıyla komiteler kurmak ve gerekli konularda organizasyonlar oluşturmak.