1) BİRLİK HAKKINDA;

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) 1983 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan 2 yıl sonra -1985 yılında tarihi bina olan Bayraktar Ortaokulu restore edilerek Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kullanımına açılmıştır. Şu an ise, KTBB P.K. 480, Selimiye Meydanı, Lefkoşa, adresinde bu tarihi binada faaliyet göstermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm belediyeler, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin üyesi sayılmaktadır.

2) BİRLİĞİN ORGANLARI:

Birliğin organları şunlardır:

a)     Birlik Meclisi,

b)     Birlik Genel Yönetim Kurulu,

c)     Birlik Yürütme Kurulu,

d)     Birlik Başkanı

e)     Birlik Genel Sekreteri

a)     Birlik Meclisi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan 28 belediyenin başkanları, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin üyesidir.

Birlik Meclisi, Birliğin en yüksek karar organıdır ve bu sıfatla aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

 1. Genel konuları tartışmak ve Birlik Genel Yönetim Kurulu ile Birlik Yürütme kuruluna yön çizmek;
 2. Birlik adına taşınmaz mal satın almak veya Birliğin taşınmaz mallarının satılmasına karar vermek; ve
 3.  Birliği ilgilendiren diğer konularda karar almak.

b)     Birlik Genel Yönetim Kurulu:

Birlik Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1. Birlik Yürütme Kurulunu seçmek;

2. Birlik Yürütme Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşmek ve çalışma programını

onaylamak;

3. Birlik Yürütme Kuruluna öneriler sunmak;

4. Yurt dışı birliklerle ve derneklerle üyelik ilişkilerini düzenlemek.

c)     Birlik Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Birlik Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(1)   Birlik Bütçesini ve çalışma programını hazırlayarak Birlik Genel Yönetim

Kurulunun onayına sunmak;

(2) Kesinleşmiş bütçeyi uygulamak, buna uygun olarak giderleri ve alımları, yayın,

propaganda, tanıtım, festival, gezi ve inceleme işlerini kararlaştırarak

uygulamak ve bütçenin bölümleri içindeki maddeler arasında aktarma yapmak;

(3) Yapılan işler ve gelir-gider bilançoları hakkında Genel Yönetim Kuruluna hesap

vermek;

(4) Birliğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak;

(5) Birlik parasının, bütçeye uygun olarak harcanmasını sağlamak ve denetlemek;

(6) Birliğin alım-satım, kiraya verme, kiralama ve benzeri işlerini düzenlemek ve

karara bağlamak; ve

(7) Eğitimle ilgili olarak, üniversite ve kamu kuruluşları ile işbirliği konusunda karar

almak.

d)     Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri:

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri şunlardır:

(1)   Birlik Meclisi, Birlik Genel Yönetim Kurulu ve Birlik Yürütme     Kurulu Toplantılarına başkanlık eder.

(2) Birliği yönetim ve yargı mercilerinde temsil eder;

(3) Çalışmaları organize ve koordine eder;

(4) Bütçe Tasarısını, çalışma plan ve programını, kesin hesap cetvellerini, yıl

sonu faaliyet raporunu hazırlar ve bütçeyi uygular;

(5) Birlik bütçesinin İta Amirliğini yapar.

(6) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlar, alacak, hak ve menfaatlerini korur;

(7) Birlik Meclisini toplantıya çağırır.

(8) Birliğin programını uygular;

(9) Birlik Meclisi, Birlik Genel Yönetim Kurulu ve Birlik Yürütme Kurulu kararı

gerektirmeyen görevleri yürütür ve yetkileri kullanır.

(10) Birlik adına koşulsuz bağışları kabul eder; ve

(11) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.

 

e)     Birlik Genel Sekreterinin Görevleri:

Birlik Genel Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

(1)   Birlik Yürütme ve Genel Yönetim Kurulunun doğal üyesidir, ancak oylamada oy

hakkına sahip değildir.

(2) Birlik Başkanı ve Yürütme Kurulunun denetiminde örgütün genel işleyişinden

sorumludur.

 

3) BİRLİĞİN AMACI:

Belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak üzere tüm belediyelerin doğal üye olacağı kamu tüzel kişiliğini haiz bir birlik oluşturmak ve bu birliğin hukuki statüsünü düzenlemektir.

 

4) BİRLİĞİN GÖREVLERİ:

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin Görevleri şunlardır:

 1. Belediyelerin ortak çıkarlarını savunmak ve geliştirmek;
 2. Belediyelerin yasal ve kurumsal yapısını geliştirmek için çalışma yapmak;
 3. Belediyeleri ilgilendiren yasal ve yönetsel düzenlemeler konusuda ortak görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak;
 4. Yasalarla Belediyelere verilen görevlerden bir veya birkaçının ortaklaşa ifasını gerçekleştirmek amacıyla her türlü altyapı, konut yapımı, planlama, kamu esenliği, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, çevre sorunlarının çözümü, turizm, kültür, eğitim ve sanat hizmetleriyle diğer yerel konularda faaliyette bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek,
 5. Diğer iktisadi faaliyetlerde bulunmak, gerekli tesisleri kurmak, işletmek ve üye yerel yönetimlerce yapılacak yatırım ve yardımları kabul ve organize etmek;
 6. Kamu kuruluşları veya onların kurdukları şirketlerde ve/veya yerel yönetimlerle her alanda şirketler ortaklıklar kurmak ve işletmek, döner sermaye oluşturmak, üye yerel yönetimler adına iç ve dış piyasadan araç, gereç ve iş makinesini satın almak ve ortak araç parkları kurmak;
 7. Belediyecilik konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak;
 8. Belediyelere, belediyeciliğin çeşitli alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak; ve
 9. Yukarıdaki görevlerini gerçekleştirmek amacıyla komiteler kurmak ve gerekli konularda organizasyonlar oluşturmak.